སྨན་རྩིས་དྲ་བ།

སྨན་པ་དང་ནད་པའི་བར་ལ་འབྲེལ་བ་ཇི་འདྲ་ཞིག་དགོས་སམ།

བརྗོད་བྱ་སྤེལ་མཁན། རྩོམ་སྒྲིག་པ། (admin) ཟླ་ཚེས། 23.07.2011
གླེང་སྟེགས། >>

སྨན་པ་བྱང་སེམས་ཆེ་ཞིང་ནད་གསོ་བ་ལ་མཁས་པ་ནད་པའི་ལུས་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ལ་ཁུར་དུ་ལེན་མཁན་ཞིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་མཁས་ཤིང་ནང་བྱིན་ཆུབ་པ་ཞིག་དང་། ལ་ལས་མཐོང་སྣང་བདེ་བ་ཞིག ངག་འཇམ་པ་ཞིག འགའ་ཞིག་གིས་རྒན་རབས་ཤིག རེ་འགས་གཞོན་ནུ། ད་དུང་བུད་མེད་སོགས་ཡིན་ན་བཟང་ཚུལ་གྱི་འདོད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་འདུག་པས། དོན་དངོས་སུ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་འབྲེལ་ཆགས་ཤིང་དོན་དངོས་ཡིན་ནམ།

མཐའ་མའི་འདོན་ཐེངས་།: 01.04.2016 ཉིན། 10:34 AM

<< སྔ་མ།

དཔྱད་བརྗོད་བཀོད་པ།

ཨ་ཕོ་མཐུ་ཆེན། དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་མཁན། སྐུ་མགྲོན། ཟླ་ཚེས། 13.06.2017 ཉིན། 12:05 PM
ནད་པ་དང་སྨན་པའི་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ནི་ཁྱོ་ག་དང་སྐྱེས་དམན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཞིག་དང་འདྲ།
དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་མཁན། སྐུ་མགྲོན། ཟླ་ཚེས། 15.04.2014 ཉིན། 3:08 PM
ནད་པ་དང་སྨན་པའི་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ནི་དང་ཐོག་ནད་པ་གང་གི་སྨན་པ་འདེམས་པ་ནི་རྨང་གཞི་ཡིན། གདམས་ཟིན་སྨན་པས་སྙིང་རྗེ་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་ནམ་ཡང་སྨན་་དཔྱད་གང་དགོས་ལ་བརྟག་འཇུག་ཞིབ་མོ་བགྱིས་ཏེ་འགྲོ་བསྐྱོད་ལངས་འདུག་གི་ཁ་དམར་ལེགས་པོ་ཞིག་གི་ཕྱོགས་སྟོན་གནང་བ་དང་། ནམ་ཡང་ནད་པའི་བདེ་སྡུག་ལ་བསམ་གཞིག་ལེགས་པོ་ཞིག་བཏང་ན་བདག་གཞན་གྱི་དོན་འགྲུབ་པ་རེད་སྙམ་པའོ། སྨན་པ་ བོདྷིས།།
རིན་བཟང་གིས། དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་མཁན། སྐུ་མགྲོན། ཟླ་ཚེས། 20.01.2014 ཉིན། 12:31 PM
དྷ་ས་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་མཛད་སྒོར་འགྲོ་བ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་མགོན་སྐྱབས་༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་བཀའ་སློབ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་ཁོངས་ལས། སྨན་པའི་སྤྱོད་པ་དང་། སྨན་པས་གཞུང་ཚིག་གཅིག་པུར་གཞི་མ་བཞག་པར་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ནས་ནད་པར་བརྟགས་དཔྱད་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་གནང་ཡོད་པ་ལས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱང་། འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དང་། ཆེས་མཐོའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་སློབ་དེ་དག་བསྒྲུབ་ཐབས་སུ་གྲོས་ཆོད་གང་ཡང་མེད་པར་སྣང་མེད་དུ་བཞག་པ་དེས་སྨན་རྩིས་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྨན་པ་ཚོའི་འཐུས་ཤོར་འགྲོ་བའི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་བསྟན་གྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་སྨན་པ་ཞེས་པའི་དོན་ནི་ཕན་པའི་དོན་དུ་གོ་བས་འགྲོ་བ་ནད་པ་ནད་ལས་ཐར་ཐབས་སུ་ཕན་པའི་ཀུན་སློང་བཅོས་དགོས་ཀྱང་། ཁེངས་དྲེགས་ཅན་གྱི་སྨན་པ་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཟིན་གྱི་མིན་ནམ།
དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་མཁན། སྐུ་མགྲོན། ཟླ་ཚེས། 27.11.2012 ཉིན། 4:43 PM
དེང་གི་ཆར་སྨན་པ་དང་ནད་པའི་འབྲེལ་བ་ནི་ཚོང་གི་འབྲེལ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་འདུག
སྨན་པ་དབང་འདུས། དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་མཁན། སྐུ་མགྲོན། ཟླ་ཚེས། 20.11.2012 ཉིན། 2:39 PM
སྨན་པ་དང་ནད་པའི་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་གཙོ་བོ་དེ་ནི་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཡིད་ཆེས་དགོས་པ་དེ་ཡིན། སྨན་པའི་ཐོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་རང་ཉིད་ཀྱི་མི་ཚེ་དེ་འགྲོ་བ་ནད་པའི་དོན་དུ་དམིགས་པ་དང་ནད་པ་ཞིག་དང་འཕྲད་ཚེ་ངས་སྨན་བཅོས་བྱས་ནད་ནད་དྲག་པར་གདེངས་དང་ཡིད་ཆེས་དགོས་པ་དང་། ནད་པ་དེ་ཡང་སྨན་པར་སར་ཡོང་དགོས་དོན་ཡང་སྨན་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་ནད་དྲག་པར་བྱེད་ཀྱི་རེད་བསམ་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་རེ་བ་བཅང་སྟེ་འགྲོ་བར་བྱེད་པ་ན་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དེ་ཡིད་ཆེས་ལ་རག་ལུས་ཡོད་པ་ཡིན། ཁ་སྔོན་རྒྱལ་ཡོངས་སྨན་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་སྨན་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཁྱུ་གསར་ལགས་ནས་བརྗོད་གཞི་དེ་རང་སྐོར་གཏམ་བཤད་ལེགས་པོ་ཞིག་གྲ་སྒྲིག་ཞུས་འདུག་སྟེ་སྟབས་མ་ལེགས་པར་ཀློག་ཀླད་ཀྱི་ལས་ཀ་མ་བྱས་པར་བརྗོད་གཞི་གལ་ཆེན་པོ་དེ་ཚུལ་བཞིན་རྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་ལུས་སོང་།
གསོ་རིག་སྐྱེ་ཚལ་བ། དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་མཁན། སྐུ་མགྲོན། ཟླ་ཚེས། 20.05.2012 ཉིན། 9:35 PM
སྨན་པ་དང་ནད་པའི་བར་ལ་འབྲེལ་བ་ནི་གཙོ་བོ་སྨན་པ་དེས་རང་གིས་གསོ་བར་བྱ་བའི་ནད་པ་དེར་རང་གི་ནུས་ཤུགས་གང་ཡོད་ཀྱིས་གོ་ནས་ནད་ངོས་ཟིན་ཐུབ་པའི་གོ་ནས་ནད་དེ་ཙ་བ་ནས་བཅོས་པའི་བློ་དང་ནད་པ་དེས་རང་གི་སྨན་པ་དེ་སྐྱབས་གནས་དངོས་ལྟ་བུར་ངོས་བཟུང་ན་གོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་སྨན་པར་ཡིད་ཆེད་དང་རེ་བ་བརྟན་པོའི་གོ་ནས་སྨན་བཅོས་བྱ་དགོས་པ་ཡིན།
ས་འཛིན་དཀར་པོས། དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་མཁན། སྐུ་མགྲོན། ཟླ་ཚེས། 27.12.2011 ཉིན། 6:50 AM
གངས་ཅན་གསོ་རིག་དྲ་བ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ། ས་འཛིན་དཀར་པོས།
རིན་བཟང་གིས། དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་མཁན། སྐུ་མགྲོན། ཟླ་ཚེས། 08.08.2011 ཉིན། 2:35 PM
རྩོམ་སྒྲིག་པ་གཙོས་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ། ངས་བལྟས་ན་སྨན་པ་དང་ནད་པའི་འབྲེལ་བ་ནི་སྨན་པ་མཁས་པ་ཚད་ལྡན་ཅིག་ཡིན་ན། ད་བཟོད་ནད་པའི་དོན་དག་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཐུབ་པར་སྙམ།

དཔྱད་བརྗོད་འགོད།