སྨན་རྩིས་དྲ་བ། - བོད་ཟླ་ལྔ་པ།

ཕྱི་ལོ་ 2014 - 2015 ལོའི་ལོ་ཐོ། >>  [                   ༡༠  ༡༡  ༡༢ ]
 

བོད་ཟླ་ ༥   ཕྱི་ཟླ་ ༦། ༧

 

 

བོད་ཚེས།


ཕྱི་ཚེས།

 

གཟའ།

 

ཟླ་སྐར།

 

འབྱུང་འཕྲོད།

 

ཉི་མ།

 

སྤར་ཁ།

 

སྨེ་བ།

 

གསོ་སྦྱོང་།

 

ཉི་ནག་སོགས།

 

དུས་གཟེར་ཁག

 

དུས་ཆེན་ཁག

 

གནམ་སྒོ།

28

སྤེན།

ལག

ས་ཆུ།

སྟག

ཁམ།

 

 

འཁྲིག་ཁྱིམ། རྗེས་ཟླའི་ཚེས་༡ བར་བུམ་སྟོང་ནུབ།

 

མགྲོན།

29

ཉི།

ནབས་སོ།

མེ་རླུང་།

ཡོས།

གིན།

 

ཡན་ཀྭོང་།

 

 

ཚོང་།

30

ཟླ།

རྒྱལ།

མེ་ཆུ།

འབྲུག

ཟིན།

 

 

 

 

བུ།

1

ཕྱི་ཟླ ༧

དམར།

སྐག

མེ་༢

སྦྲུལ།

ཟོན།

 

 

 

 

དམག

ཆུ་ཚོད་ ༨:༡༢ ནས་སྐག

མེ་ཆུ།

2

ལྷག

སྐག

ཆུ་༢

རྟ།

ལི།

 

ཀླུ་བཟློག

 

 

གཉེན།

ཆུ་ཚོད་ ༡༠:༣༦ ནས་མཆུ།

མེ་ཆུ།

3

ཕུར།

མཆུ།

མེ་རླུང་།

ལུག

ཁོན།

 

སྲེག་ཚེས།

ཀླུ་བཟློག

 

 

མཁར།

4

སངས།

གྲེ།

ས་མེ།

སྤྲེལ།

དྭ།

 

 

དུག་ཕག་ཞག་༧ ཟིན། སྨན་འཐུ་ཆུ་ཡི་ལས་རྣམས་འཛེམས།

 

བག

ཆུ་ཚོད་ ༡༥:༠༠ ནས་དབོ།

ས་རླུང་།

5

སྤེན།

དབོ།

ས་རླུང་།

བྱ།

ཁེན།

 

ཞག་ངན།

 

 

དུར།

6

ཉི།

མེ་བཞི།

མེ་རླུང་།

ཁྱི།

ཁམ།

 

ཀླུ་ཐེབས།

ཉི་ནག

 

༸གོང་ས་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར།

ཤིད།

༡༠

7

ཟླ།

ནག་པ།

ཆུ་རླུང་།

ཕག

གིན།

 

ཀླུ་བཟློག

 

 

སྤྱི།

༡༡

8

དམར།

ས་རི།

མེ་རླུང་།

བྱི།

ཟིན།

 

 

 

མགྲོན།

༡༢

9

ལྷག

ས་ག

མེ་ཆུ།

གླང།

ཟོན།

 

 

 

 

ཚོང་།

༡༣

10

ཕུར།

ལྷ་མཚམས།

ས་རླུང་།

སྟག

ལི།

 

 

 

 

བུ།

༡༤

11

སངས།

སྣྲོན།

ས་༢

ཡོས།

ཁོན།

 

 

 

 

དམག

༡༥

12

སྤེན།

སྣྲུབས།

ས་ཆུ།

འབྲུག

དྭ།

གསོ་སྦྱོང་།

 

 

འཛམ་གླིང་སྤྱི་བསངས།

གཉེན།

༡༦

13

ཉི།

ཆུ་སྟོད།

མེ་ཆུ།

སྦྲུལ།

ཁེན།

 

 

 སྨལ་ཞག་༡༥ ཟིན། ཆུ་བཟང་།

 

མཁར།

ཆུ་ཚོད་ ༡༤:༡༢ ནས་ཆུ་སྨད།

ས་མེ།

 

༡༧

14

ཟླ།

ཆུ་སྨད།

ས་ཆུ།

རྟ།

ཁམ།

 

 

 

 

བག

༡༨

15

དམར།

བྱི་བཞིན།

ས་མེ།

ལུག

གིན།

 

 

 

 

 

༡༩

16

ལྷག

མོན་གྲེ།

ཆུ་༢

སྤྲེལ།

ཟིན།

 

ཀླུ་ཐེབས།

 

 

ཤིད།

༢༠ ཆད།

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

༢༡

17

ཕུར།

ཁྲུམས་སྟོད།

མེ་རླུང་།

ཁྱི།

ལི།

 

སྲེག་ཚེས།

 

 

མགྲོན།

༢༢

18

སངས།

ཁྲུམས་སྨད།

ས་ཆུ།

ཕག

ཁོན།

 

 

 

 

ཚོང་།

༢༣

19

སྤེན།

ནམ་གྲུ།

ས་ཆུ།

བྱི།

དྭ།

 

 

 

 

བུ།

༢༤

20

ཉི།

ཐ་སྐར།

མེ་རླུང་།

གླང་།

ཁེན།

 

 

ས་ཁམས་མཆེར་རྩ་ཞག་༡༨ རྒྱུ།

 

དམག

༢༥

21

ཟླ།

བྲ་ཉེ།

མེ་ཆུ།

སྟག

ཁམ།

 

 

 

 

གཉེན།

༢༦

22

དམར།

སྨིན་དྲུག

མེ་༢

ཡོས།

གིན།

 

 

 

 

མཁར།

༢༧

23

ལྷག

སྣར་མ།

ས་ཆུ།

འབྲུག

ཟིན།

 

 

 

 

བག

༢༨

24

ཕུར།

སྣར་མ།

ས་རླུང་།

སྦྲུལ།

ཟོན།

 

 

 

 

དུར།

༢༩

25

སངས།

མགོ

ས་རླུང་།

རྟ།

ལི།

 

 

 

 

ཤིད།

 

༣༠

26

སྤེན།

ལག

ས་ཆུ།

ལུག

ཁོན།

གསོ་སྦྱོང་།

 

 

 

སྤྱི།